Om Sepab
GDPR

GDPR

Hantering av personuppgifter


Information gällande vår databehandling av personuppgifter:

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs.
Vi behandlar personuppgifter främst för att uppfylla våra åtaganden gällande t.ex. leveranser, fakturering, samt för att upprätthålla vårt kundregister. Personuppgifter behövs också för att kunna ge bra service när det gäller marknadsföring, uppföljning och information, samt i vissa fall även för att uppfylla lagar och andra rättsliga förpliktelser.