Om Sepab
Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitets- och miljöpolicy

Sepabs kvalitets- och miljöpolicy


  • Sepab Fordonsprodukter ska tillverka och leverera varor och tjänster av sådan kvalitet att dessa tillgodoser avsedd funktion, överensstämmer med kundens behov, krav och förväntningar, samt uppfyller tillämpliga myndighetskrav.

  • Vi vill ha ett nära samarbete med våra leverantörer och kunder för att uppnå rätt kvalitet på de varor och tjänster vi levererar, och därmed ha nöjda och återkommande kunder.

  • Vi ska verka för ett aktivt miljötänkande och sträva efter att påverka materialval, utformning och användning av de produkter vi tillverkar och säljer, så att de blir så miljövänliga som möjligt.

  • Vi ska källsortera och minimera mängden sopor som kommer ur vår verksamhet. Batterier, förpackningar, metaller och elektronik, etc. skall omhändertas och återvinnas på ett så miljöriktigt sätt som möjligt.

  • Transporter av personal och gods ska ske på mest miljövänliga sätt. Vi väljer därför fordon och speditörer som är så miljövänliga som möjligt.

  • Vi ställer samma krav på våra leverantörer som på oss själva. Vi prioriterar därför samarbete med leverantörer som aktivt arbetar för miljön och tar ansvar för sin egen miljöpåverkan.

  • Grunden i vårt ledningssystem utgörs av förebyggande åtgärder som syftar till att göra rätt från början. Eventuella fel ska följas upp och systematiskt arbetas bort.

  • Vi ska ständigt förbättra vårt ledningssystem med hjälp av regelbundna analyser, förbättringsåtgärder och uppföljningar.

  • Vårt ledningssystem ska vara certifierat enligt kraven i senaste utgåva av ISO 9001 och ISO 14001.